ឈ្នះទៀតហើយ
  • 2019-03-28 09:35:09

🎉🎉🎉 អបអរសាទរអតិថិជនឈ្នះរង្វាន់ ពីឆ្នោតកោស ទេវតា ទ្រព្យ នូវទឹកប្រាក់ចំនួន 400,000៛ គឺអតិថិជន នៅខេត្តព្រះវិហារ។
បើលោកអ្នកចង់ផ្សងសំណាង ឫក៏ជាវលក់បន្ត ជាមួយឆ្នោតកោសទេវតា ទ្រព្ សូមទំនាក់ទនងមកកាន់៖
លេខទូរស័ព្ទ៖ 077 419 983 / 070 333 971 / 088 8 935 640