ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការកាត់ពន្ធនោះទេ។ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការកាត់ពន្ធនោះទេ។ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការកាត់ពន្ធនោះទេ។
រាល់ការបើករង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់លើសពី​២ពាន់ដុល្លារ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយអតិថិជនដែលបានឈ្នះនាំមកនូវជាមួយ ឆ្នោតកោសសន្លឹកដែលបានឈ្នះ ប័ណសំគាល់ខ្លួន ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ​ ប័ណសំគាល់កន្លែងធ្វើការងារ ឬ ឯកសារដែលមានសុពលភាពផ្សេងៗទៀត។
រាល់ការបើករង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់លើសពី​២ពាន់ដុល្លារ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយអតិថិជនដែលបានឈ្នះនាំមកនូវជាមួយ ឆ្នោតកោសសន្លឹកដែលបានឈ្នះ ប័ណសំគាល់ខ្លួន ឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ​ ប័ណសំគាល់កន្លែងធ្វើការងារ ឬ ឯកសារដែលមានសុពលភាពផ្សេងៗទៀត។
ប្រសិនបើ បងត្រូវ 8,000 រៀលក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ចូលលេខទូរសព្ទ័របស់បងដោយស្វ័យប្រវត្តិ តែបើត្រូវ 100,000 រៀល បងត្រូវទៅបើនៅភ្នាក់ងារលក់ឆ្នោតនាគនាំសំណាង ទ្រូម៉ាន់នី លីហួរ និងអ៊ីម៉ាន់នីទូរទាំងប្រទេស ដែលមានស្លាកសញ្ញាឆ្នោតនាគនាំសំណាង តែបើចាប់ពី 4,000,000 រៀល តំរូវអោយបងមកបើប្រាក់រង្វាន់នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុននាគនាំសំណាង
ប្រសិនបើ បងត្រូវ 8,000 រៀលក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ចូលលេខទូរសព្ទ័របស់បងដោយស្វ័យប្រវត្តិ តែបើត្រូវ 100,000 រៀល បងត្រូវទៅបើនៅភ្នាក់ងារលក់ឆ្នោតនាគនាំសំណាង ទ្រូម៉ាន់នី លីហួរ និងអ៊ីម៉ាន់នីទូរទាំងប្រទេស ដែលមានស្លាកសញ្ញាឆ្នោតនាគនាំសំណាង តែបើចាប់ពី 4,000,000 រៀល តំរូវអោយបងមកបើប្រាក់រង្វាន់នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុននាគនាំសំណាង